top of page
banner-new-fund-H.png

הנחיות להגשת בקשה

העמוד יטען מיד

 • מי יכול להגיש בקשה לתן גב?
 • סוגי הבקשות שניתן להפנות לעמותת תן גב
  בקשות עבור מוצרים בסיסיים: בקשות עבור מחשבים: שימו לב: העמותה מספקת מחשבים סטנדרטים שאינם מתאימים לתפעול תוכנות כבדות (המחשבים אינם מתאימים לסטודנטים לאדריכלות, הנדסה, עיצוב גרפי וכדומה) עבור מלגות לימודים:
 • המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשות עבור מוצרים בסיסיים
  מילוי טופס בקשה מקוון צילום ת"ז + ספח של הפונה: במידה ומדובר בזוג נשוי, יש לצרף צילום של שתי תעודות הזהות. באם לפונה יש תז ביומטרית - יש לצלם את שני צידי הכרטיס. חשוב לוודא שרואים באופן ברור בצילום את סטטוס האזרחות! דוח סוציאלי מעודכן לתאריך הגשת הבקשה: יש לוודא שבדוח מפורטים הצורך בסיוע, הסיבה להגשת הבקשה וחתימות של העובדת הסוציאלית + מנהל. נדרש ביקור בית, עד חצי שנה אחורה מיום הגשת הבקשה (במהלך מילוי הטופס המקוון תידרשו להתייחס לביקור בית) לגבי בקשות למיטות - העמותה מספקת ליחידים מיטות יחיד. באם אתם מבקשים מיטה וחצי / מיטה זוגית לאדם יחיד, יש לציין מה הסיבה.
 • המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשות למלגות לימודים ומחשבים
  מילוי טופס בקשה מקוון צילום ת"ז + ספח של הפונה: במידה ומדובר בזוג נשוי, יש לצרף צילום של שתי תעודות הזהות. באם לפונה יש תז ביומטרית - יש לצלם את שני צידי הכרטיס. חשוב לוודא שרואים באופן ברור בצילום את סטטוס האזרחות! דוח סוציאלי מעודכן לתאריך הגשת הבקשה: יש לוודא שבדוח מפורטים הצורך בסיוע, הסיבה להגשת הבקשה וחתימות של העובדת הסוציאלית + מנהל. צילום תדפיס בנק 3 חודשים אחרונים: יש להקפיד שהתדפיס קריא וברור וכולל את שם בעל החשבון. במידה ויש למשפחה יותר מחשבון בנק אחד – יש לצרף תדפיס של שני החשבונות. דוח ריכוז יתרות מחשבון הבנק. עבור מחשב למטרת לימודים מקצועיים ואקדמאים - יש לצרף בהמשך במקום המתאים מסמך אישור רישום למוסד הלימודים. עבור מלגת לימודים (מקצועיים או אקדמאים), יש לצרף את תוכנית הלימודים. בקשות למחשבים ומלגות לימודים - עבור צעירים בני 18 - 24, עמותת תן גב מקבלת פניות מכל אזרח ישראלי בוגר שירות צבאי או לאומי. דוח סוציאלי מעודכן לתאריך הגשת הבקשה: יש לוודא שבדוח מפורטים הצורך בסיוע, הסיבה להגשת הבקשה וחתימות של העובדת הסוציאלית + מנהל.
 • עבור כל פניה יש להגיש בנוסף את המסמכים הנ"ל
  טופס ויתור סודיות של עמותת תן גב הקלק כאן יש לצרף טופס חתימות ואימות המידע שמסרתם, הטופס לא ייתקבל ללא חתימות כל הגורמים הנדרשים הקלק כאן
 • לאחר הגשת הבקשה
  לא ניתן לצרף מסמכים נוספים, במידה ותתבקשו לכך במייל בירור פנייה, יש לשלוח את המסמכים המבוקשים במייל חוזר לאותו בירור. במידה ולא ישלחו המסמכים החסרים בתוך שבועיים, תוסר הבקשה באופן אוטומטי וללא הודעה מראש. העמותה תפסיק את שיתוף הפעולה עם רשות אשר שלא תגיש פנייה במשך שישה חודשים רצופים וזאת מתוך הנחה שלרשות אין צורך בסיוע העמותה ואנו מעוניינים לאפשר כניסת רשויות חדשות.

עמותת תן גב שמחה לשתף פעולה עם עובדות/ עובדים סוציאליים לטובת רווחתם של משפחות/ יחידים הזקוקים לסיוע.

 

שותפים יקרים,

הגשות בקשות לסיוע מתבצעות באמצעות  טופס מקוון  להגשת בקשות. כל הפרטים להלן:

bottom of page